Ozonation of Public Areas

Available only in Czech.

V současné době je zvýšená poptávka po desinfekci veřejných prostor a aplikace ozónu je jedna z vhodných alternativ.

Výhodou tohoto postupu je zejména

 • vysoká desinfekční schopnost ozónu
 • generování přímo v místě aplikace ze vzdušného kyslíku pomocí vhodného generátoru
 • samovolná a čistá dekontaminace prostor  - ozón se rozkládá na kyslík (poločas rozpadu je ovlivněn podmínkami)

Aplikace ozónu má také svá negativa, na která je třeba se předem připravit

 • ozón je velmi reaktivní a toxický plyn, který poškozuje plicní tkáně s následným edémem plic a úmrtím
 • dekontaminace prostor je relativně pomalá a plyn se může v prostoru desorbovat z porézních materiálů
 • ozón je smrtelný pro květiny - musí se z prostor odstranit
 • ozón je velmi korozivní a napadá většinu kovů a zařízení
 • ozón je velmi reaktivní a reaguje s mnoha chemickými látkami
 • mnohé reakční produkty ozónu jsou vysoce citlivé výbušné látky
 • je velmi snadné nedosáhnout koncentrace potřebné k účinnosti, je třeba vhodně napočítat kapacitu generátorů
 • ozónovou atmosféru často nelze ventilovat do okolního prostředí, dekontaminace je zdlouhavá nebo nákladná

Uvažujete-li o využití komerční desinfekce prostor

 • zjistěte, zda má dodavatel vhodné vybavení a generátory dostatečné kapacity, nechte si představit technologickou kalkulaci operace
 • vyžádejte si protokol o provedeném měření obsahující záznam dosažené koncentrace ozónu a čas expozice
 • ověřte možnost bezpečného větrání prostoru a připravte uzavírku na cca 24 hodin
 • běžně používaná dezsinfekční koncentrace ozónu je cca 5 - 10 ppm, poškození zdraví nastává jíž při 0,1 ppm

Pro desinfekci kontaminovaných předmětů je třeba vysoce koncentrovaný ozón. Běžná koncentrace používaná při desinfekci prostor není pro kontaminované předměty dostatečná.

Ozón je biocidní látka, její aktuální klasifikaci je možné sledovat zde.

Publikováno 20. 3. 2020